PRIDE AWARD เกียรติยศและความภาคภูมิใจพ.ศ. 2544


พ.ศ. 2544 : วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง
โอกาส : วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและก่อตั้งบริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค

พ.ศ. 2546


พ.ศ. 2546 : วิกฤตค่าเงินบาทลอยตัว
โอกาส : ผลักดันสินค้าของบริษัทให้เกิดการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

เกียรติประวัติและสาธารณประโยชน์พ.ศ. 2543


พ.ศ. 2543 : วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง
โอกาส : วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและก่อตั้งบริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค

พ.ศ. 2544


พ.ศ. 2544 : วิกฤตค่าเงินบาทลอยตัว
โอกาส : ผลักดันสินค้าของบริษัทให้เกิดการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

พ.ศ. 2545


พ.ศ. 2545 : วิกฤตค่าเงินบาทลอยตัว
โอกาส : ผลักดันสินค้าของบริษัทให้เกิดการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

พ.ศ. 2546


พ.ศ. 2546 : วิกฤตค่าเงินบาทลอยตัว
โอกาส : ผลักดันสินค้าของบริษัทให้เกิดการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศOnline : 000002
Visitor : 2,115,274